هیات اجرایی جذب - حوزه ریاست مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

هیات اجرایی جذب

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1386 با تغيير شيوه جذب اعضاي هیأت علمي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي کشور با تصويب آيين نامه اي ايجاد ساختارهاي جديدي را براي جذب هیأت علمي تعريف و تعيين کرد.هدف شورا از اين اقدام ضمن بهره گيري از توان تحصيل کردگان فرهيخته، کارآمد، مومن و انقلابي و جذب نيروهاي جوان و متعهد داخل و خارج از کشور ، ايجاد وحدت رويه در شيوه جذب اعضاء هیأت علمي و کاهش ديوان سالاري است. در ساختار جديد سه سطح براي جذب هیأت علمي زير مجموعه يکديگر ايجاد شده است . در راس اين ساختار، شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيأتي به نام هيأت عالي جذب اعضاي هیأت علمي دانشگاه ها و مراکز تحقيقات کشور تشکيل داده است که مستقيما زير نظر اين شورا فعاليت كرده و در دبيرخانه آن مستقر مي باشد. زير مجموعه اين هیأت دو هیأت ديگر در دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با عنوان هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمي وجود دارد که وظيفه نظارت و هماهنگي در جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي را بر عهده دارند. هیأت هاي اجرايي جذب اعضاء هيأت علمي هم كه زير مجموعه هيأت مركزي ميباشند در هر مجموعه دانشگاهي و موسسه تحقيقاتي را عهده دار جذب متقاضيان جذب هيأت علمي مي باشند.

وظايف و اختيارات هيأت جذب:

  • ١) شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروههاي آموزشي و پژوهشي
  • ٢) انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه
  • ٣) تصميم‌گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، رسمي-آزمايشي، رسمي-قطعي، هيأت علمي طرح سربازي، مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
  • ٤) اعلام نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در دانشگاه و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي
  • ٥) نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي
  • ٦) ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم