مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی - حوزه ریاست مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی

مدیر دفتر ریاست: آقای کامویی
تلفن: 13-43242411 (86) 98+
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+

وظایف

  • ١) نظارت بر تنظیم برنامه ملاقاتهای روزانه ریاست دانشگاه
  • ٢) ابلاغ و پیگیری دستورات به اشخاص و واحدهای تابعه
  • ٣) هماهنگی جلسات هیأت رئیسه و شورای دانشگاه و ابلاغ و پیگیری تصمیمات گرفته شده به واحدهای ذیربط
  • ٤) تهیه پیشن نویس نامه های حوزه ریاست و احکام صادره از سوی ایشان و ... واحدهای حوزه ریاست