شورای دانشگاه - حوزه ریاست مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

شورای دانشگاه

شورای دانشگاه دومین رکن سیاست گذار بعد از هیأت امناء می باشد که به تنظیم سیاستها و برنامه های جاری دانشگاه بر اساس سیاستهای کلان مصوب در هیأت امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.

وظایف و اختیارات:

  • ١) ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه
  • ٢) بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های آن به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب
  • ٣) بررسی و تصویب ضوابط تعیین شده در راستای همکاری دانشگاه با موسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات
  • ٤) بررسی و تایید برنامه های پذیرش دانشجو توسط دانشکده ها
  • ٥) بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت
  • ٦) بررسی سالانه امکانات علمی ( نیروی انسانی و تجهیزات ) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازها و اقدام برای تأمین آنها
  • ٧) ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهارنظر به یکی از شوراهای تخصصی
  • ٨) تدوین و تصویب آیین نامه های داخلی شورا و کمیته های آن